Kiedy powinniśmy wezwać zespół ratownictwa medycznego?

Wezwanie zespołu ratownictwa medycznego powinno mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia. Do takich przypadków należą np.:
    utrata przytomności,
    drgawki,
    nasilona duszność,
    porażenie prądem,
    nagły ostry ból,
    zaburzenia rytmu serca,
    rozległa rana będąca efektem urazu.
    zaburzenia świadomości
    nagły, ostry ból w klatce piersiowej
    nagły ostry ból brzucha
    uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi
    masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
    masywny krwotok z dróg rodnych
    gwałtownie postępujący poród
    ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia
    przez  jadowite zwierzęta
    zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami
    rozległe oparzenia
    udar cieplny
    wyziębienie organizmu
    podtopienie lub utoniecie
    agresja spowodowana chorobą psychiczną
    dokonana próba samobójcza
    upadek z dużej wysokośc
    urazy ko
ńczyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się

Co robić w pozostałych przypadkach?

W pozostałych przypadkach należy zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego/ lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

W dni powszednie od godziny 8-ej do 18-ej należy skontaktować się z placówką (poradnią, praktyką lub przychodnią), w której pracuje wybrany przez nas lekarz.

W jaki sposób możemy wezwać zespół ratownictwa medycznego?

Aby wezwać  zespół ratownictwa medycznego powinni Pa
ństwo zadzwonić pod numer 999 lub 112.

Pamiętajmy, że obowiązkiem osoby będącej świadkiem powstania nagłego zagrożenia zdrowia innego człowieka jest zawiadomienie podmiotów odpowiedzialnych za udzielanie pomocy medycznej oraz w miarę posiadanych możliwości i umiejętności udzielenie pierwszej pomocy; w takim przypadku ratującemu przysługuje ochrona prawna jak funkcjonariuszom publicznym oraz zwolnienie z odpowiedzialności za szkody majątkowe spowodowane koniecznością ratowania życia lub zdrowia w stanie nagłym.


Jakie dane należy podać wzywając ambulans?

O wysłaniu ambulansu decyduje przeszkolony dyspozytor, zada on Pa
ństwu kilka pytań  dotyczących:  miejsca zdarzenia (adres, lokalizacja); powodu wezwania karetki,  krótkiego, dokładnego opisu sytuacji - co się stało (rodzaj zdarzenia, zachorowania, liczba poszkodowanych) ; kto potrzebuje pomocy (imię i nazwisko, wiek, płeć) ; kto wzywa karetkę ( imię i nazwisko, numer telefonu). By usprawnić dojazd ambulansu należy podać dyspozytorowi punkty orientacyjne - charakterystyczne miejsce np. kościół, posterunek policji itp. Wezwanie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone przez dyspozytora słowami: "wezwanie przyjęte".


Czy za wezwanie zespołu ratownictwa medycznego trzeba zapłacić?

Zgodnie z art. 1 ustawy o Pa
ństwowym Ratownictwie Medycznym Państwo zapewnia pomoc każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego bez względu na jej status ubezpieczeniowy i prawny. Odpowiednio przeszkolony dyspozytor potrafi ocenić, czy stan zdrowia wymaga wysłania ambulansu, czy skierowania do ambulatorium.

Czy w ramach świadcze
ń udzielanych przez zespoły ratownictwa medycznego można otrzymać skierowanie do specjalisty?

Powinni Pa
ństwo pamiętać, że wezwanie ambulansu powinno nastąpić wyłącznie w przypadkach zagrożenia życia lub ciężkich stanach nagłych. Nie można korzystać z tej formy pomocy celem uzyskania:
    konsultacji specjalistycznych i bada
ń dodatkowych- poza niezbędnymi dla ratowania życia w danym momencie
    zwolnienia lekarskiego
    recepty na stosowane leki
    skierowania do sanatorium oraz innych zaświadcze
ń i druków medycznych nie związanych z aktualnym zachorowaniem

W jaki sposób zespół ratownictwa medycznego udziela pomocy?

Zespół ratownictwa medycznego udziela pomocy w miejscu pobytu chorego oraz w razie potrzeby transportuje pacjenta  do najbliższego, pod względem czasu dotarcia, szpitalnego oddziału ratunkowego lub do szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego bądź lekarza koordynatora medycznego.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2007 roku w skład zespołów  ratownictwa medycznego podstawowego  wchodzą ratownicy medyczni lub pielęgniarki systemu - są oni specjalnie przygotowani do prowadzenia medycznych czynności ratunkowych i zabezpieczenia pacjenta w trakcie transportu do szpitala, natomiast nie mają uprawnie
ń do wystawiania recept, skierowań oraz zaświadczeń (np. zwolnień z pracy).


Zródło : NFZ i materiały własne